http://hzpd.org/bibliografie.htm
...věta tvrdící, že "někdo jiný ví lépe než my sami, co je pro nás dobré", je první větou totality...
HzPD - Obsah / "Home"
1. - Politická práva občanů - Cíle hnutí - Otevřený dopis
2. - Petice za uzákonění referenda
3. - Provolání za uzákonění referenda
4. - Aktuální stanoviska
5. - Novinky a zprávy
6. - Dotazy a odpovědi
7. - Příspěvky čtenářů
8. - Odkazy / "Links" Evropa
Odkazy / "Links" ostatní
9. - Bibliografie knih a článků
Bibliografie o Švýcarsku
10. - Kontaktní adresy HzPD
Kontaktní adresy NDDIE
11. Statut hnutí
<< | >>

Bibliografie knih a článků k přímé demokracii

Bibliografie HzPD

Následující seznam obsahuje knihy a další texty, jež se, ať již ve své části, nebo celé, pozitivně, nebo kriticky, věnují otázkám přímé účasti občanů na rozhodování. Přitom se hodláme věnovat i těm textům, které diskutují otázku lidské svobody v ekonomické sféře.
Budeme vděční všem čtenářům, kteří nám zašlou informace o takovýchto knihách a textech. Uveřejnit zde ale můžeme jen ty informace, které si budeme moci sami ověřit.
Doufáme, že s vaší pomocí společně přispějeme i tímto způsobem k šíření idejí svobody a k rozvíjení demokracie, kterou chápeme více jako proces jejího nepřetržitého zdokonalování, než jako nějaký, jednou provždy daný, ideální stav.
 
Auer, A. a Bützer, M. (eds.): Direct Democracy - Eastern and Central European democratic experience (anglicky, Přímá demokracie - demokratická zkušenost střední a východní Evropy)
Londýn: Ashgate, 400 s. (červen) 2001
 
Bauman, Z.: Globalizace - Důsledky pro člověka
Praha, Mladá fronta 1999
Autor zde pojímá globalizaci jako rozporný proces, v němž se vlastnická elita zmocňuje jejích výhod - to jsou globálové, jiní jsou vězni jednoho místa - lokálové. V procesu globalizace dochází k enormnímu růstu moci nadnárodní finanční oligarchie, jejíž moc je větší než moc národních vlád. Tím dochází k vyvlastnění demokracie. Z toho pro nás vyplývá, že pokud má mít demokracie šanci, musí překročit národní rámec.
 
Downe W.: Canada at the Crossroads (anglicky, Kanada na rozcestí)
Londýn, Ontario 1992
Autor se zabývá situací v Kanadě, a dochází ke stejným závěrům jako my v Evropě - prosazuje přímou demokracii.
 
Drábek, J.: Po uši v postkomunismu
Euromedia Group - Knižní klub a Ikar, 2000, s. 224, ISBN 80-2420414-2
Jan Drábek má pravdu, že jsme stále ještě po uši v postkomunismu. Nemáme ale možnost odejít do svého druhého domova, kterým je pro něho Kanada, a proto záleží jen na nás, jaký život si zde doma zvolíme. Skutečně záleží na občanech jaký bude další vývoj naší země. Být sami slušnými a slušnost důsledně vyžadovat všude kolem sebe je první předpoklad.
recenze >>
 
Drucker, P.: Management, budoucnost začíná dnes
Praha, Management Press 1992
Drucker, P.: Post/kapitalistická společnost
Praha, Management Press 1993
Tyto Druckerovy knihy poukazují na nové trendy v managementu. Zahrnuty jsou rovněž otázky podílu - participace zaměstnanců na řízení firmy, a to zejména v souvislosti s růstem významu jejich jedinečných znalostí a jejich motivace k inovativnímu chování. Takto se teorie managementu v současné době vysoce dynamických a globálních trhů dotýkají i otázek rozdělení moci uvnitř firem.
 
Frey, B.S.: Ein neuer Föderalismus für Europa - Die Idee der FOCJ (německy, Nový federalismus pro Evropu - Idea FOCJ)
Mohr Siebeck 1997, ISBN 3-16-146790-6
www.mohr.de
Frey, B.S. and Eichenberger, R.: The New Democratic Federalism for Europe - Functional, Overlapping and Competing Jurisdictions(anglicky, Nový federalismus pro Evropu - Funkcionální, překrývající se a soutěžící jurisdikce)
Cheltenham (UK) and Northampton, M.A. (USA), Edward Elgar Publishing 1999, ISBN 1-84064-004-9
www.e-elgar.co.uk
Part I: The Idea
-
1. Functional, Overlapping and Competing Jurisdictions (FOCJ)
2. The Advantages of FOCJ
3. FOCJ Implemented
4. FOCJ Compared
5. Bastard FOCJ
Part II: FOCJ for Europe
6. Federalism in Today's Europe
7. FOCJ in Europe
Part III: Beyond Europe
8. Europe and the World
9. FOCJ and Developing Countries
10. Conclusions
viz také: A Proposal for a Flexible Europe, working paper IEW ETHZ
 
Fromm, E.: Mít nebo být?
Praha, Naše vojsko 1992
Slavná kniha světově proslulého autora poukazující na devastující účinky konzumní společnosti na mezilidské vztahy, stejně jako na vlastní život jednotlivého člověka. Ukazuje současný kapitalismus jako systém založený na manipulaci a ovládání. Východisko spatřuje, mimo jiného, v rozvíjení zaměstnaneckého vlastnictví a participativní demokracie.
 
Gibson, R. ed.: Nový obraz budoucnosti
Praha, Management Press 1998
Tato kniha, podobně jako práce Druckerovy, je vlastně sborníkem sestávajícím ze statí napsaných jednotlivými předními odborníky na management. I v ní se v několika statích pojednává o participativním řízení jako o nutnosti v soudobém světě, kde moderní technologie kladou zvýšený důraz na motivaci, vědomosti a tvořivost pracovníků.
 
Gottlieb L.: Let's Take Over the Government - A Plea for Direct Democracy (anglicky, Převezme vládu - za přímou demokracii)
Kniha není tištěná, ale lze ji číst a/nebo stáhnout na website: www.gotworld.net/book/book.htm (potřebujete acrobat reader, je ke stáhnutí zdarma zde: acrobat download)
 
Hayek, F.A.: Cesta do otroctví
Praha, ACADEMIA 1990
Tato kniha není o přímé demokracii. Přesto je však pro nás neobyčejně užitečná. V diskusích o demokracii v České republice se stále objevuje argument, že rozhodovat mají odborníci, kteří díky svým vědomostem znají jedině správné - pravdivé - řešení. Mnozí obhájci tohoto stanoviska si jistě neuvědomují, že jejich argumentace je nejen mylná, ale rovněž totalitní. Důkazu tohoto tvrzení je věnována právě Hayekova kniha (viz rovněž Popper).
 
Kirchgässner G., Feld L.P., Savioz M.R.: Die direkte demokratie - Modern, erfolgreich, entwicklungs- und exportfähig (německy, Přímá demokracie - moderní, úspěšná, vývoje a exportu schopná)
Basel - Genf - München, Helbing & Lichterhahn / München, Franz Wahlen 1999
Přímá demokracie vede jak ekonomicky tak politicky k úspěšné společnosti - politická kniha tří ekonomů university St. Gallen, východní Švýcarsko. "Demokracie je lepší než její (absolutní) neznalost",
překlad recenze >>
Překlad knihy do češtiny připravujeme (kontakt, informace: vjrott.com)
 
Jirák J., Říhová B. (ed.): Politická komunikace a média
Praha, Karolínum, 2000, s. 164
Publikace je sestavena z článků význačných světových sociologů a politologů věnovaných problematice komunikace. Osobně jsem se seznámil s mnoha fakty vysvětlujícími i zdánlivě nepochopitelné chování politiků i novinářů a jejich prostřednictvím médií.
recenze >>
 
Klöti U., Knoepfel P., Kriesi H., Linder W., Papadopoulos Y.; Handbuch der Schweizer Politik  (německy, Příručka švýcarské politiky)
Zürich, NZZ Verlag, 2. vyd., 1999, s. 905
Autoři se soustřeďují na spolkovou, federální, rovinu demokratického systému ve Švýcarsku.
 
Kočí, J., Polák, J.: Direct democracy of Tomorrow
Praha 1996. 64 stran. Cena 100 Kč
Kniha popisuje pravděpodobný vývoj politických systémů vyspělých zemí z hlediska odborníka na ekonomii a technologii (Kočí) a z hlediska politologa (Polák). Jejich předpovědi jsou současným vývoje stále více potvrzovány. V knize je rovněž publikováno provolání tehdy založeného českého hnutí za přímou demokracii.
Ing.Jaroslav Kočí, CSc. byl absolventem ČVUT v Praze a Vysoké školy ekonomické tamtéž. Uveřejnil řadu publikací v ČSR i v zahraničí.
Jiří Polák, Ph.D. má švédský doktorát z politické vědy (Lund 1986).
 
Langer J.: Grenzen der Herrschaft - Empirische Studie moderner Herrschaftsstrukturen, Entwurf einer herrschaftsfreien Staatsstruktur (německy, Meze nadvlády - Soumrak mocenských hierarchií - Empirická studie moderních mocenských struktur, Návrh "bezmocenské" struktury státu)
Opladen, Westdeutscher Verlag, 334 S., 1988, pro členy Mehr Demokratie(>Odkazy / "Links" Evropa) zvláštní cena DM 33,- (objednávky poštou: Mehr Demokratie e.V., Landesverband NRW, Mühlenstr. 18, D-51143 Köln-Porz / mailem: >Odkazy / "Links" Evropa)
Autor českého původu pracoval pro Římský klub, podporuje i Hnutí za přímou demokracii v ČR.
překlad recenze >>
 
Linder W.; Schweizerische Demokratie - Institutionen, Prozesse, Perspektiven(německy a v dalších jazycích, Švýcarská demokracie - instituce, procesy, perspektivy)
Bern, Stuttgart, Wien, Verlag Paul Haupt, 1999, s.428.
Autor se soustřeďuje se na spolkovou, federální, rovinu demokratického systému ve Švýcarsku.
 
Mautner, M. N.: A Constitution of Direct Democracy
Christchurch, Legacy Books Ltd., s. 184.
Visit: www.legacy-books.com
 
Patočka, J.: Co jsou Češi
Praha, Panorama 1992
Známý český filozof poukazuje v této práci na některé historicky vzniklé rysy české povahy, které stojí v cestě rozvoji demokracie. Zde máme na mysli především "lokajskou" mentalitu českých středostavovských vrstev. V knize je dobře ukázano, s čímž musíme bojovat v našem zápasu o přímou demokracii v ČR.
 
Platón: Ústava (anglicky vydáno jako: Republica)
Praha, Svoboda 1993
Platón je znám jako první teoretik totalitního státu. Zkušenost z diskusí s českou veřejností ukazuje, že mezi námi je nesmírně živé a vlivné přesvědčení o odborné povaze moci, vyjadřované v postoji, že vládnout mají ti, kteří jsou k tomu odborně kvalifikováni. U Platóna se můžeme dočíst, že toto přesvědčení je první větou brutálního totalitního systému. Kritice této totalitní teorie je věnována především kniha Popperova "Otevřená společnost ..." a Hayekova "Cesta do otroctví" (viz výše a níže).
 
Polák, J.: Democracy - Direct or Indirect? Essays on Politics
Praha 1993. 62 stran. Cena 100 Kč (omezený počet výtisků dosud na skladě)
Kniha má 3 části. První část obsahuje kritiku dosud existujících politických systémů založených na vládě stran. Druhá část navrhuje nový model založený na přímé účasti jednotlivých občanů na rozhodování. Třetí část shrnuje vývoj švédského stranického systému, který se dostává do slepé uličky.
 
Popper, K.R.: Otevřená společnost a její nepřátelé. I. a II.
Praha, ISE 1994, s.354 a 386.
Tato kniha, stejně jako práce Hayekova, se ukázala být neobyčejně významná pro diskuse o demokracii v České republice. Popper podrobně zkoumá původ totalitních idejí v evropské kultuře, a to včetně víry v jedinou možnou pravdu poznávanou odborníky. Od něj pochází brilantní poznání, obsažené v této knize, že věta tvrdící, že "někdo jiný ví lépe než my sami, co je pro nás dobré", je první větou totality. Jinak řečeno, cesta k demokracii se otevírá až s poznáním, že vláda není věcí odborníků.
 
Postman, N.: Ubavit se k smrti 
Mladá fronta, 1999 
Postmanova kniha popisuje vliv médií na veřejnost, především vliv televize na úpadek teoretického myšlení. Autor podle mého názoru přeceňuje technickou stránku fungování médií a přehlíží otázky vlastnictví a moci. Přesto upozorňuje na důležité momenty ve vývoji konzumní společnosti, které rozkládají demokracii jako takovou a činí přímou demokracii mnohem obtížněji dosažitelnou.
 
Sartori, G.: Teória demokracie
Bratislava, Archa 1993, s. 512
Klasická práce světového autora na téma demokracie. Obsahuje i podkapitoly o participační a referendové demokracii.
 
Seifel M. a Mayer T.: Triumph der Bürger (německy, Triumf občanů)
Mehr Demokratie e.V., Mnichov 1998
Kniha popisuje dlouholeté úsilí organizace Mehr Demokratie o zavedení práva na iniciativu a referendum v Bavorsku, úsilí, které bylo, přes odpor politických stran, korunováno úspěchem r. 1995. Hnutí Mehr Demokratie slavilo další úspěchy v Hamburku a nejnověji v Thüringen - viz WDD Newsletter, březen 2001(jiri.polak@swipnet.se), dále i >Odkazy / "Links" Evropa.
 
Svensson, P.: Teorie demokracie
Brno, CDK1995, s. 287
Tato kniha, vedle klasických témat teorie demokracie, obsahuje pro nás důležité kapitoly a ekonomické a participativní demokracii.
 
Šamalík, F.: Občanská společnost v moderním státě
Brno, Doplněk 1995
Z našeho hlediska velmi důležitá kniha pojednávající o vztahu občanské společnosti a státu. Je zde rovněž analyzován vztah mezi centrální mocí a místní samosprávou, což je velice důležité i z hlediska uvažování o možnostech a mezích místních referend a jejich vztahu k celku společnosti.
 
Toffler, A., Tofflerová, H.: Utváranie novej civilizácie
Bratislava, Open Windows 1996, s. 116
Stručný souhrn myšlenek obou autorů z jejich předcházejících knih. Obsahuje velice důležitou ideu "polopřímé demokracie", jako odpověď na výzvy globálního světa.
 
Trechsel A., Serdült U.; Kaleidoskop Volksrechte - Die Institutionen der direkten Demokratie in den schweizerischen Kantonen 1970-1996. (německy, Kaleidoskop lidových práv - Instituce přímé demokracie ve švýcarských kantonech 1970-1996)
Helbing & Lichtenhahn Verlag AG, Basel, Genf, Müunchen, 1999, s.436
Kniha se týká instrumentů demokratického systému ve Švýcarsku především na kantonální úrovni.
 
Valach, M.: Svět na předělu. Studie o krizi současné společnosti
Brno, Doplněk 2000, 324 s., 189 Kč (k dostání rovněž na www.vltava.cz)
Autor zkoumá krizové jevy současné společnosti a jejich historické a kulturní kořeny. Analyzuje komunistický totalitní systém, objasňuje jeho podstatu, ekonomické příčiny pádu a kritizuje konzumní společnost. Podává nástin filozofické koncepce - základu pro návrh praktické reformy, jejíž podstatu spatřuje v radikální demokratizaci stávajícího ekonomického a politického systému. Tím má na mysli především nový model ekonomického systému založený na zaměstnaneckém vlastnictví podniků společně se zavedením maximálně možného počtu prvků přímé demokracie do stávajícího systému zastupitelské demokracie.
Kniha vyšla s příspěvkem Nadace Český literární fond. Autor knihy přispívá pravidelně do literárního čtrnáctideníku TVAR.
 
Vymětalík, B., Hegensbach, F., Adams, F. T., Hansen, G.B.: Cesta k člověku
Praha, SCRIPTUM 1993
Křesťanský pohled na význam zaměstnaneckého vlastnictví s popisem vzniku a fungování slavného baskického výrobního družstva v Mondragonu (asi 22 000 zaměstnanců-vlastníků).
 
Walker, Geoffrey de Q.: Initiative and Referendum - The People's Law (anglicky, Iniciativa a referendum - Právo lidu)
Centre for Independent Studies (Australia), ISBN No:  0 949769, cis.org.au
 
Zelený, M.: ČSFR očima exilového ekonoma
Praha, Alternativa a Polarita 1990, s. 73
Autor, žijící trvale v USA, zde doporučoval alternativní metodu privatizace ke kupónové privatizaci, a to prodejem podniků jejich zaměstnancům - z USA známý ESOP. Zdůrazňoval význam této metody pro ekonomiku, demokracii i ekologické nasměrování ekonomiky v postkomunistických zemích. Byl zesměšňován a ignorován.

 
> nahoru <