http://hzpd.org/statut.htm
| >>
 • Statut Hnutí za přímou demokracii
 • Dodatek ke statutu HzPD
 • HzPD - Obsah / "Home"
  1. - Politická práva občanů - Cíle hnutí - Otevřený dopis
  2. - Petice za uzákonění referenda
  3. - Provolání za uzákonšní referenda
  4. - Aktuální stanoviska
  5. - Novinky a zprávy
  6. - Dotazy a odpovědi
  7. - Příspěvky čtenářů
  8. - Odkazy / "Links" Evropa
  Odkazy / "Links" ostatní
  9. - Bibliografie knih a článků
  Bibliografie o Švýcarsku
  10. - Kontaktní adresy HzPD
  Kontaktní adresy NDDIE
  11. Statut hnutí
  << | >>

  Statut Hnutí za přímou demokracii


  Článek 1
  Název, sídlo a působnost sdružení
  Hnutí za přímou demokracii (dále jen HzPD) je občanské sdružení (dále jen sdružení) se svým sídlem v Brně na adrese:
  PhDr. Milan Valach, Ph.D.
  B. Martinů 44, 602 00 Brno

  Jeho působnost je zaměřena na celé území České republiky.


  Článek 2
  Charakter sdružení

  Sdružení je dobrovolným, nevládním a neziskovým sdružením občanů za účelem provozování aktivit zaměřených na propagaci přímé demokracie. Svou činností chce podpořit rozvoj české demokracie, a to především propagací myšlenek přímé demokracie.

  Sdružení je právnickou osobou.


  Článek 3
  Cíle sdružení

  Základním cílem sdružení je uzákonění práva občanů České republiky na iniciativu a závazné referendum na místní i celostátní úrovni.

  Právem na iniciativu zde rozumíme uzákonění práva občanů na formulaci otázek určených pro rozhodnutí v referendu, organizování a sběr podpisů pod petici žádající referendum. Dále tím rozumíme závaznost takovéto petice pro výkonné orgány v tom smyslu, že pokud se podaří získat pod petici zákonem stanovený počet podpisů občanů ČR, stanoví zákon povinnost místních či celostátních orgánů (podle povahy referenda - místní či celostátní) zabezpečit jeho průběh, a to v zákonem stanoveném termínu. Referendum je platné bez ohledu na počet zúčastněných voličů.

  Závazností referenda rozumíme to, že rozhodnutí schválená v referendu jsou závazná pro orgány místní správy a nabývají charakter rozhodnutí místních samosprávných orgánů vyšší síly (tj. jsou nadřazena všem ostatním rozhodnutím orgánů místní samosprávy). Tatáž ustanovení se vztahují na celostátní orgány státní správy, pokud se jedná o celostátní referendum. Případně, podle povahy referenda, se schválená rozhodnutí stávají zákonem, nebo mohou platnost jiného zákona zrušit.

  Za účelem dosažení tohoto cíle sdružení organizuje a podporuje aktivity spojené s propagací přímé demokracie a všechny další aktivity, které jsou v souladu se zákony České republiky a mohou přispět k dosažení základního cíle hnutí.


  Článek 4
  Formy činnosti sdružení

  a)  Pořádání konferencí a jiných akcí podporujících přímou demokracii, pokud jsou v souladu se zákony České republiky jako např. pořádání veřejných shromáždění, organizování peticí atd.

  b)  Prezentování idejí přímé demokracie na internetu

  c)  Účast ve správních i jiných řízeních


  Článek 5
  Členství ve sdružení

  1.  Členem sdružení může být fyzická osoba starší 18 let. Členství vzniká na základě rozhodnutí Rady a podléhá dodatečnému schválení valnou hromadou. Po vzniku místních organizací vzniká členství na základě doporučení místní organizace rozhodnutím Rady. V případě sporu Rady a místní organizace rozhoduje s konečnou platností valná hromada.

  2.  Člen sdružení má právo:
  a)  volit a být volen do orgánů sdružení
  b)  předkládat návrhy, podněty a připomínky
  c)  účastnit se akcí pořádaných sdružením
   
  3.  Člen sdružení má povinnost:
  a)  dodržovat stanovy
   
  4.  Členství ve sdružení zaniká:
  a)  doručením písemného oznámení o vystoupení člena Radě sdružení
  b)  rozhodnutím valné hromady o vyloučení
  c)  úmrtím člena sdružení - fyzické osoby
  d)  zánikem sdružení

  Článek 6
  Organizační uspořádání

  1.  Nejvyšším orgánem sdružení je valná hromada. Ustavující valná hromada zvolí tříčlennou Radu hnutí. Ustavující valnou hromadu tvoří zákládající členové hnutí. Rada svolává všechny následující valné hromady na základě vlastního rozhodnutí, nebo na základě přání nadpolovičního počtu členů sdružení, a to v nejbližším možném termínu.

  2.  Valná hromada rozhoduje většinou všech přítomných členů. Valná hromada rozhoduje na základě vlastního uvážení a na základě doporučení Rady.

  3.  Valná hromada je tvořena všemi členy hnutí. Po vzniku místních organizací pak zvolenými zástupci těchto organizací.

  4.  Rada sdružení se schází nejméně jednou za tři měsíce, aby:
  a)  určila koncepci činnosti sdružení a jeho cíle na příští období
  b)  schválila stanovy sdružení a změny těchto stanov, včetně příp. změny sídla sdružení
  c)  schválila zprávu o činnosti sdružení a zprávu o hospodaření za minulé období
  d)  schválila rozpočet sdružení
  e)  rozhodla o přijetí nebo o vyloučení člena sdružení; návrh na vyloučení podléhá ještě dodatečnému schválení valnou hromadou, která v tomto případě rozhoduje většinou přítomných členů
  f)  navrhuje valné hromadě rozhodnutí o zániku sdružení.

  5.  Rada je statutárním orgánem sdružení. Rada ze svého středu volí jednatele, který je zároveň mluvčím. Rada rozhoduje většinou ze zvolených členů Rady.

  6.  Jménem sdružení jedná její jednatel, popřípadě Radou pověřený člen sdružení. Tyto osoby mají právo vydávat stanoviska a prohlášení sdružení, a to na základě projednání věci Radou.


  Článek 7
  Hospodaření sdružení

  1.  Příjmy sdružení tvoří účelově zaměřené granty, dary, dotace a příjmy z neziskové činnosti v souladu s cíli sdružení.

  2.  Výdaje sdružení jsou zaměřeny na uskutečňování cílů sdružení uvedených v článku 3. a v souladu s formami činnosti uvedenými v článku 4. těchto stanov.

  3.  Návrh rozpočtu sdružení připravuje osoba pověřená Radou a schvaluje Rada.


  Článek 8
  Zánik sdružení

  1.  Sdružení zaniká rozhodnutím valné hromady.

  2.  Jeho majetek je po provedené likvidaci předán jiné právnické nebo fyzické osobě, jejíž cíle jsou blízké cílům sdružení a jež se zabývá neziskovou činností.


  Registrováno 22.2.2001,
  čj. VS/1-1/46 231/01-R.
   

  Dodatek ke statutu HzPD

  HzPD prohlašuje, že komunistický režim, nastolený v Československu po roce 1948 a trvající až do roku 1989, považuje za zločineckou totalitní diktaturu, a to i přes všechny změny, jimiž tento režim za dobu své existence procházel.
   
  To ovšem v žádném případě neznamená, že si osobujeme právo zastupovat soudy a soudit jednotlivce. Jsme si plně vědomi složitosti a nejednoznačnosti individuálních osudů stejně jako práva každého člověka na individuální vývoj. Naše vyjádření se vztahuje jedině a pouze k povaze tohoto společenského systému, který upíral občanům jejich základní práva a pokud se jich domáhali, tak je pronásledoval mnoha způsoby.
   
  Za zločinnou však považujeme samu podstatu tohoto režimu, která spočívala v nekontrolovatelné moci velmi malého počtu lidí nad drtivou většinou utlačených a prakticky bezprávných občanů.
   
  Ideály přímé demokracie proto chápeme jako protikladné tomuto a jemu podobným politickým systémům a jako prostředek k překonávání totalitního dědictví v české společnosti.
   
  Z tohoto důvodu také považujeme za neslučitelné členství v HzPD s členstvím v organizacích, které se v jakékoliv formě hlásí k odkazu této totalitní minulosti. Hnutí za přímou demokracii předpokládá, že každý zájemce o členství úplně a pravdivě informuje HzPD o svém členství v jiných skupinách, hnutích, stranách a organizacích, stejně jako o jiných formách své spolupráce s nimi.
   
  S členstvím v HzPD se neslučuje členství ve skupinách usilujících o omezení demokracie, skupinách, hnutích a stranách rasistických a neonacistických. Takovéto členství je důvodem k okamžitému vyloučení z Hnutí za přímou demokracii, stejně jako ke zrušení platnosti všech hlasování, jichž se dotyčný člen HzPD v hnutí zúčastnil, a to od vstupu až do zjištění dané skutečnosti.
   
  Stejná zásada platí, pokud se prokáže, že člen do hnutí vstoupil z pověření nějaké skupiny či organizace s cílem, aby hnutí poškodil, nebo se stal členem této organizace v průběhu svého členství v Hnutí za přímou demokracii.
   
   > nahoru <