fr | it
Demokracie v dennodenní praxi Švýcarska (Basic elements and processes of (Swiss) democracy)

Tento – diskusní a pracovní – přehled inspirovalo jedno z diskusích setkání "na sever od Rýna",(1) kdy mě jeden z přátel, mladý politolog, vyzval k více trpělivosti (klidně a s porozuměním, jak je jeho dobrým zvykem) a poznamenal: "Měj na mysli, že jsme, zatím stále ještě, tak o století za vámi."
     Což nás – jako evropskou skupinu – pobídlo hledat prameny k lepšímu pochopení těchto, poměrně propastných, rozdílů v dnešní Evropě. Podmínkou přitom bylo, že ty prameny musí být každému srozumitelné (kdysi, za jedné z "dob temna", se říkávalo "prostému lidu srozumitelné"), aby se dalo mluvit o věci, o její podstatě.
     Aby se dalo lépe mluvit o tom, co ke skutečné, vyspělé demokracii patří, i k porozumění toho, jak se vyvíjela a dále vyvíjí. A o tom, jak ta dennodenní "politická politika drobného občana"(2) může inspirovat další lidi v Evropě, pokud se chtějí o něco takového zasazovat i doma – společně s těmi co už v Evropě, i ve světě, začali. Kdekoliv se to doma už nachází.
    A tak jsme, mimo jiných pramenů, "objevili" i online vydání Historického lexikonu Švýcarskahls-dhs-dss.ch (k témuž vedou i zkratky: hls.chdhs.chdss.ch) – © Historisches Lexikon der Schweiz (HLS)Dictionnaire historique de la Suisse (DHS)Dizionario storico della Svizzera (DSS) – ve třech hlavních řečech oné, "docela" dost vyvinuté a spokojené, země uprostřed Evropy: němčině / francouzštině / italštině.
     Z něhož jsme – k další diskusi a práci, i pro inspiraci – vybrali to, co považujeme za základy této, zatím stále ještě, jedinečné demokracie a k čemu vedou odkazy zde dole.
     Srdečně zdraví,
     Vladimír Rott
     (kontakt: e-mail, web: vjrott.com)

diese Übersicht auf Deutsch, mit Einleitung →Demokratie in täglicher Praxis der Schweiz: Grundelemente, Prozesse, Zusammenhänge – Übersicht, Praxis, Geschichte, Entwicklung


Základní prvky, procesy, souvislosti demokracie (Švýcarska) – přehled, praxe, dějinný vývoj Grundelemente, Prozesse, Zusammenhänge (Schweizer) Demokratie – Übersicht, Praxis, Geschichte, Entwicklung
Pojmy seřazeny abecedně, pod hlavním pojmem "Demokracie" (v pravém sloupci odkazy na hesla Historického lexikonu Švýcarska – německy, francouzsky, italsky).
Stichworte auf Deutsch (hier unten, mit Links zu HLS / DHS / DSS, auch auf Französich, Italienisch, zugeordnet den Stichworten auf Tschechisch (in erster Spalte links, und dort alphabetisch sortiert)
Autorin / Autor


Demokracie je takové uspořádání státu, v kterém lid (řecky demos), tedy společenství všech plnoprávných občanů (samozřejmě včetně nezávislých a kvalifikovaných odborníků a nezávislých a kvalifikovaných volených zástupců) – a ne (pouze) jedinec nebo (malá) skupina či některé skupiny mocných – vykonává správu věcí společných, veřejných, včetně vládnutí – neboli suverenitu.
     Ve středověku bylo něco jako demokracie zcela vyjímečné ...práva na spoluúčast byla ...omezená ...a platila jako privilegia, udělená mocnářem, panovníkem pouze některým z "vyšších" skupin.
     Teprve moderní demokracie, jak se začala prosazovat po Americké a Francouzské revoluci, zaručuje Politická práva jako důsledek Lidských práv, jejichž ochrana se stala jedním z hlavních úkolů demokratického státu.
     Pro ...demokracii je Švýcarsko zvláště zajímavé, protože ...se v něm moderní liberální demokracie prosadila poměrně brzy, se vznikem spolkového státu v roce 1848, a získala obzvláštní formu zavedením nástrojů přímé demokracie – po tradičně obecních, městských – také na kantonální a celostátní, spolkové úrovni.
Demokratie – Staatsform, in welcher das "Volk" (griech. demos) ...die Gesamtheit der vollberechtigten Bürger, nicht ein Einzelner oder eine kleine Gruppe Mächtiger, die Staatsgewalt innehat.
     In der Vormoderne war die Demokratie eine Ausnahmeerscheinung ...die Mitbestimmungsrechte waren ...beschränkt ...und galten als Privileg spezieller Gruppen.
     Erst die moderne Demokratie, die sich nach der Amerikanischen und Französischen Revolution durchzusetzen begann, gewährte die Politischen Rechte als Ausfluss der Menschenrechte, deren Garantie eine der Hauptaufgaben des demokratischen Staates wurde.
     Für ...Demokratie ist die Schweiz besonders interessant, weil ...sich die moderne liberale Demokratie mit der Gründung des Bundesstaates 1848 vergleichsweise früh durchsetzte und mit der Einführung direktdemokratischer Instrumente [auch] auf kantonaler und nationaler Ebene eine besondere Ausformung erhielt. ...»
fr | it
Andreas Suter, Georg Kreis
•  diskuse, společenská (teoretici často používají pojem "diskurs") – hledání společných, kvalifikovaných řešení "všemi, ve všem, ve všech směrech" •  Diskussion, gesellschaftliche (Theoretiker sprechen oft vom "Diskurs") – Suche nach gemeinsamen, qualifizierten Lösungen "mit allen, in allem, in allen Richtungen"
•  federalismus – společná věc rovnoprávných kantonů, republik, států, stavů a všech občanů (každý z nich je suverénem, viz "svrchovanost / suverenita") •  Föderalismus Rainer J. Schweizer,
Ulrich Zelger
fr | it
•  hlasovací a volební právo – i právo zamítnout (viz "veto", "referendum") a odvolat (viz "právo odvolat zvolené zastupitele") •  Stimm- und Wahlrecht Tomas Poledna fr | it
•  hlasování – závazná rozhodnutí, zadání politikům – 4x ročně (občas i volby, společně s jedním z hlasování) •  Abstimmungen Peter Gilg fr | it
•  Hnutí za demokracii – síť demokratických hnutí a iniciativ, důležitých pro rozvoj moderní, skutečné demokracie (ve Švýcarsku vzniklých v 60. letech 19. století) •  Demokratische Bewegung Markus Bürgi fr | it
•  iniciativa (viz též "lidová iniciativa") •  Initiative Andreas Ineichen fr | it
•  kantony (republiky, státy, stavy – pro demokratická hnutí a iniciativy konce 20. a počátku 21. století inspirace (demokratických, občanských) regionů, jako např. (demokratických, občanských) regionů EU, Evropa (demokratických, občanských) regionů) •  Kantone Andreas Kley fr | it
•  konkordance, konsens, kolegialita – spolupráce, zahrnutí všech, ve společné věci, ve všech společných věcech •  Konkordanzdemokratie Pietro Morandi fr | it
•  konzultační proces – závazná stanoviska všech, ve společné věci •  Vernehmlassungsverfahren Hans-Urs Wili fr | it
•  lidová iniciativa – závazná ve všech věcech, na úrovni obce, kantonu, spolku a přes něj na úrovni mezinárodní •  Volksinitiative Bernard Degen fr | it
•  Lidová práva •  Volksrechte Andreas Gross fr | it
•  lidové referendum – viz "referendum"
•  lidové veto (předchůdce referenda) – viz "veto"
•  obec – a to, i v češtině, v původním významu tohoto pojmu, který by, i v češtině, měl/mohl (znovu) získat tento obsah •  Gemeinde Peter Steiner,
Andreas Ladner
fr | it
•  petiční právo ("de facto" závazné, předchůdce iniciativy, a proto dnes už zřídka používané) •  Petitionsrecht Gerold Steinmann fr | it
•  Politická práva – konkretizující základy (přímé) demokracie na osobní úrovni každého občana, suveréna •  Politische Rechte Andreas Kley fr | it
•  politické strany – mají stejná práva jako ostatní spolky/sdružení – a tudíž, samozřejmě, nemají žádná privilegia, nebo jakékoliv výhody (natož aby byly financovány či jakkoliv, i v sebemenším, podporovány z veřejných prostředků) •  Parteien Urs Altermatt,
David Luginbühl
fr | it
•  politika – společná věc všech, ve všech společných věcech – viz "demokracie", "tvorba politické vůle a rozhodování" •  Politik – gemeinsame Sache aller in allen gemeinsamen Angelegen-
heiten – siehe Demokratie, politische Willensbildung
•  právo na odvolání zvolených – důležité v dobách ještě vznikající demokracie, část hlasovacího a volebního práva •  Abwahlrecht Yvo Hangartner fr | it
•  přímá demokracie – viz "Politická práva" (přímá demokracie je pro praxi příliš abstraktní pojem) •  direkte Demokratie – siehe Politische Rechte
•  referendum – závazná rozhodnuti ve všech věcech obce, kantonu, spolku, mezinárodních, jako zadání politikům, profesionálům, zájmovým skupinám •  Referendum Bernard Degen fr | it
•  spolek – jednoduchá právní forma spoluúčasti, spolupráce (společná všem hnutím, komorám, politickým stranám, sdružením, svazům) •  Verein Emil Erne,
Thomas Gull
fr | it
•  Spolek – zkratka pro spolkový stát (konfederaci, spříženectví), jeho správu (běžná v politické práci, odborných či správních záležitostech) – viz "federalismus", "subsidiarita" •  Bund – Bundesstaat, Eidgenossenschaft, Konföderation – siehe Föderalismus, Subsidiarität
•  spolková ústava – schválená v referendech, doplňovaná a měněná iniciativami, taktéž schvalovaných v referendech •  Bundesverfassung Andreas Kley fr | it
•  spolková vláda – 7 kolegů ("pares" – viz "konkordance, konsens, kolegialita"), 1 z nich v ročním turnusu jako prezident/ka reprezentuje Konfederaci ("primus inter pares" – "prostě proto že je na řadě") •  Bundesrat Urs Altermatt fr | it
•  svoboda = svoboda a zodpovědnost, žádná svoboda bez zodpovědnosti, žádná zodpovědnost bez svobody = Liberté, Égalité, Fraternité / Svoboda, Rovnost, Bratrství (Společenství, Spříženectví) •  Freiheit = Freiheit und Verantwortung = Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit François de Capitani fr | it
•  svrchovanost / suverenita – občan základem, pak i jeho obec, kanton, spolek, a k ní neodlučně patřící
subsidiarita – jednání a rozhodování co nejblíže k věci, na ní zúčastněnými, a tudíž pak i zodpovědnost za ni, dále společně všude tam kde to ta která věc vyžaduje, bez výjimky, včetně např. veřejných financí (včetně daní), hospodaření s nimi, včetně např. mezinárodních věcí
•  Souveränität und dazu­gehörende Subsidiarität Thomas Maissen,
Andreas Kley
fr | it
fr
| it
•  tvorba politické vůle a rozhodování – všemi ve všech věcech •  politische Willensbildung Silvano Moeckli fr | it
•  ústava – viz "spolková ústava" •  Verfassung – siehe Bundesverfassung
•  veto (předchůdce referenda) •  Veto Andreas Kley fr | it
•  volby"one man one vote", "no one left behind" – na základě (dobré) spolupráce politiků s lidmi – konané "občas" (každých pár let, jak je zvykem i jinde), dodatečně k jednomu z pravidelných hlasování, probíhajícím každé čtvrtletí •  Wahlen Peter Steiner,
Peter Gilg
fr | it
•  volební systémy - "one man one vote", "no one left behind" – poměrné zastoupení (viz "konkordance, konsens, kolegialita") – přímá kontrola a plná transparentnost všech procesů, za podpory veřejné správy, která je správou občanů (a, samozřejmě, plné volební tajemství) •  Wahlsysteme Peter Gilg fr | it
•  zodpovědnost – neodlučná část svobody – viz "svoboda" •  Verantwortung – Freiheit und Verantwortung (keine Freiheit ohne Verantwortung, keine Verantwortung ohne Freiheit) – siehe auch Freiheit
(1)  Konference o demokracii, pořádané mj. Centrem pro studia demokracie v Aarau:

(2)  viz též články, stále aktuální:

cc by-sa  hls-dhs-dss.ch | kolektiv autorů

Autorinnen und Autoren
     Bis heute haben rund 2'500 Autorinnen und Autoren für das Historische Lexikon der Schweiz (HLS) Beiträge verfasst. Das HLS legt grossen Wert darauf, für jedes Thema diejenigen Fachleute als Autoren zu gewinnen, die dank ihrer langjährigen Forschungstätigkeit ausgewiesene Kenner der Materie sind.
Entsprechend der thematischen Vielfalt des HLS stammen sie aus allen Bereichen der Geschichtswissenschaft sowie aus Nachbardisziplinen wie der Medizin-, Kirchen-, Musik- oder Militärgeschichte, aber auch aus geschichtsfremden Fachbereichen wie den Naturwissenschaften, der Linguistik, der Musikwissenschaft usw.
     Jeder Beitrag im gedruckten HLS und im elektronischen e-HLS ist mit dem Namen seines Autors bzw. seiner Autorin gekennzeichnet, bei Übersetzungen gefolgt vom Kürzel des Übersetzers bzw. der Übersetzerin.
     Für Auskünfte wenden Sie sich bitte an die Zentralredaktion des HLS unter info@dhs.ch