download PDF (50kb)

Ú p l n ý   v ý p i s
z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze

oddíl A.LX , vložka 516
! ! ! U P O Z O R N Ě N Í ! ! !
Tento výpis má pouze informativní charakter.
Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET. V případě, že se domníváte, že obsahuje chyby, obraťte se prosím na rejstříkový soud.

Den zápisu: 29.06.1990
Obchodní firma: ŽELEZÁŘSTVÍ U ROTTA, státní podnik
  Zapsáno: 29.06.1990 Vymazáno: 20.05.1993
Sídlo: Praha 1, Malé nám. 142, PSČ: 11000
  Zapsáno: 29.06.1990 Vymazáno: 20.05.1993
Identifikační číslo: 00538434
  Zapsáno: 29.06.1990 Vymazáno: 20.05.1993
Právní forma: Státní podnik
Předmět podnikání:
- .
Zapsáno: 29.06.1990 Vymazáno: 20.05.1993
- Vypořádání hospodářské činnosti státního podniku
Zapsáno: 06.01.1993 Vymazáno: 20.05.1993
- Státní podnik byl založen zakladací listinou ministerstva
obchodu a cestovního ruchu České republiky ze dne 28.6.1990
čj. 65067/1990
Den vzniku je 1.červenec 1990
Zapsáno: 29.06.1990 Vymazáno: 29.06.1990
Statutární orgán:
Ředitel: Ing. Jan Soukup
  Praha 10, Nad Třebešínem III/1, PSČ: 10000
  Zapsáno: 29.06.1990 Vymazáno: 20.05.1993
Za podnik jedná ředitel.
Podpisování: K názvu podniku připojí svùj podpis ředitel
Zapsáno: 29.06.1990 Vymazáno: 20.05.1993
Ostatní skutečnosti:
- Údaje o zřízení:
Zapsáno: 29.06.1990 Vymazáno: 20.05.1993
- Státní podnik byl založen zakládací listinou ministerstva
obchodu a cestovního ruchu České republiky ze dne 28.6.1990,
čj. 65067/1990
Den vzniku je 1. červenec 1990
Zapsáno: 29.06.1990 Vymazáno: 20.05.1993
- Rozhodnutím č. 939/1992 ministra prùmyslu a obchodu ČR ze
dne 14.12.1992 byla převedena část majetku státního podniku
na Fond národního majetku ČR na základě privatizačního pro-
jektu č. 02948 schváleného usnesením vlády ČR ze dne
28.10.1992 č. 603 a čj. 5230/2949/Ne/92 převádí se část pri-
vatizovaného majetku ve výši 25 669 000,-Kčs na Fond národ-
ního majetku ČR ke dni zápisu akciové společnosti 6.1.1993
Uvedený podnik nemá žádné jmení.
Zapsáno: 06.01.1993 Vymazáno: 20.05.1993
- Tento podnik se vymazává pro zrušení bez likvidace ke dni
20.5.1993 dle rozhodnutí č. 384/1993 ministra prùmyslu a obchodu
ze dne 17.5.1993 s tím, že veškerý majetek zrušeného státního
podniku v celém rozsahu byl převeden na Fond národního majetku
České republiky.
Zapsáno: 20.05.1993 Vymazáno: 20.05.1993

Tento výpis je neprodejný a byl pořízen na Internetu (http://www.justice.cz).
Dne: 09.02.2004 14:29:01
Údaje platné ke dni 06.02.2004