http://hzpd.org/upresneni.htm
zpět >>
HzPD - Obsah / "Home"


"V současné době nemá ČR právo umožňující referendum, odpovídající článek ústavy by napřed musel projít oběma komorami parlamentu." Institut C2D c2d.unige.ch

Reakce HzPD
ČR má v ústavě zákon o referendu, ale nemá prováděcí zákony, bez nichž je ústavní zákon nepoužitelný.

Upřesnění C2D
Nemůžeme souhlasit s trvzením ... že ČR má ústavní zákon o referendu.
Ústava z roku 1993 nemá žádnou výslovnou referenci k instituci referenda, ale článek 2 o suverenitě lidu se výslovně týká přímé demokracie. Z tohoto článku vyplývá několik důležitých důsledků.
V České republice není žádná positivní právní báze pro instituci referenda. Dokud nebude přijat ústavní článek upravující tuto záležitost, lid - jako držitel státní autority - delegoval tuto svou svrchovanost státním orgánům, kteří ji vykonávají v jeho pověření. ČR je plně reprezentační demokracií.
Navíc znění čl.2 §2 zcela jasně uvádí, že státní orgány nemají jakoukoliv povinnost přijmou ústavní článek o referendu.
Jediný typ referenda, pro který v ČR existuje právní báze je referendum lokální.

Frédéric Esposito
Research and Documentation Center on Direct Democracy (C2D)
Law Faculty, University of Geneva, Uni Mail 40
bd du Pont-d'Arve, CH-1211 Geneva 4

tel: +41 22 705 8435, fax: +41 22 705 8536
e-mail: frederic.esposito@droit.unige.ch
web: c2d.unige.ch
přeloženo* z angličtiny:
Nevertheless we don't agree ... that CR has a constitutional law about referendum.
The 1993 constitution itself contains no explicit reference to the referendum institution, but article 2, which concerns the sovereignty of the people makes an explicit reference to direct democracy.  Several important consequence follow from this article.
There is currently no positive law basis in the CR for the referendum institution. Unless and until a constitutional act concerning the matter is adopted, the people, as holders of state authority have delegated that authority to state bodies, which exercise it in their name. The CR is a full representative democracy.
Furthermore, the wording of art.2 §2 makes it perfectly clear that the state has absolutely no obligation to adopt such constitutionnal act.
The only type of referendum for which there currently exists a legal basis in the CR is the local referendum.

* napište nám - Vaše poznámky, jako i opravy překladu, na:
preklady@hzpd.org, valach@iol.cz


> nahoru <